Levi Sudri - לוי סודרי
שימו לב! כל החומר נמכר בMP3 ונשלח באי מייל לקונה

שירי הבקיאות ביהדות לילדים

מק"ט: 024
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בתנך
תוכן השירים: סדר ספרי התנ"ך, תורה, נביאים, תרי עשר, כתובים, סדר פרשיות השבוע, עשרים דורות מאדם עד אברהם, האבות והשבטים, הכהנים הגדולים, השופטים, שושלת יהודה, מלכי יהודה, מלכי ישראל, מי כתב את ספרי התנ"ך?
מק"ט: 025
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות במשכן וכליו
תוכן השירים: מראה המשכן, המזבח החיצון, הכיור, השולחן, המנורה, המזבח הפנימי הארון, קרשי המשכן, כיסויי המשכן, המסכים, נדודי המשכן וארון ה', שיר סיכום הדיסק
מק"ט: 026
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בתורה שבעל פה
תוכן השירים: סדר מסירת התורה, סדר הזוגות, התהוות המשנה, דורות התנאים, שישה סדרי משנה, מסכתות הש"ס, התהוות התלמודים, אמוראי בבל, אמוראי ארץ ישראל, מדרשי הלכה, מדרשי אגדה, מידות שהתורה נדרשת בהם, שלושה עשר עיקרים
מק"ט: 027
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בנושא רבי עקיבא
תוכן השירים: הדיסק מסודר סיפור ואחריו שיר תואם, לסירוגין: עקיבא ורחל, עקיבא הולך ללמוד תורה, עקיבא בכלא, משה רבנו ורבי עקיבא, רבי עקיבא והחורבן, מרד בר כוכבא, אחרית ימיו של רבי עקיבא
מק"ט: 028
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בספר יהושע
תוכן השירים: מלחמות יהושע, סדר ההתנחלות, ערי לויה וערי מקלט, ניסי ספר יהושע, מצוות בתורה וקיומם ביהושע, שיר סיכום הספר א', שיר סיכום הספר ב', שיר סיום - בחן בקיאותך בספר יהושע
מק"ט: 095
מחיר: 90 ש"ח
בקיאות בתנך חלק ב
תוכן השירים: א.נסיונות אברהם אבינו ב.עשר זכירות בכל יום ג. מ"ב מסעות במדבר ד. מופתים בספר שופטים ה. סיכום ספר שופטים ו. נקודות ציון .בחיי דוד המלך ז. בניו של דוד המלך ח. ה' לא גבה ליבי ט. בעלי תפקידים בנביאים ראשונים י. ניסי אליהו ואלישע יא. שיר ההסטוריה-אירועים מבריאת העולם עד מדינת ישראל
מק"ט: 086
מחיר: 400 ש"ח
דיוידי כולל לשירי הבקיאות.
מכיל את 6 הדיסקים הראשונים בסדרה